Regulamin Konkursu

Konkurs z nagrodami dla malujących figurki.
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43377
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 3943 times
Been thanked: 2509 times
Kontakt:

Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Regulamin Konkursu Modelarskiego Forum Strategie

1. Konkurs Modelarski Forum Strategie, zwany dalej „konkursem”, organizowany jest przez Forum Strategie (strategie.net.pl), w imieniu którego jako jego organizator występuje Główny Administrator Forum Strategie. Organizatorem, samodzielnie bądź wspólnie z Głównym Administratorem Forum Strategie, może być także osoba bądź osoby przez niego wyznaczone. Ilekroć w dalszej części regulaminu mowa jest o „organizatorze”, rozumie się przez to każdą z osób pełniących funkcję organizatora, jak i wszystkie osoby pełniące funkcję organizatora działające łącznie.

2. Konkurs ma na celu:
- promocję wargamingu, w szczególności jego aspektu modelarskiego,
- przyczynianie się do podnoszenia umiejętności graczy w zakresie malowania figurek i stosowania związanych z tym technik modelarskich, przy czym jako „figurki” niniejszy regulamin rozumie modele postaci oraz modele pojazdów i różnego rodzaju sprzętu, zwłaszcza wojskowego, wykorzystywane w wargamingu, a ponadto w przypadku wyodrębnienia kategorii konkursowej obejmującej tereny do gier – także tereny do gier.

3. a) W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy Forum Strategie, posiadający na nim aktywne konta, w tym także osoby, które założą konta po rozpoczęciu konkursu.
b) W konkursie można wziąć udział dołączając najpóźniej 7 dni przed zakończeniem etapu malowania prac.

4. a) Konkurs obejmuje wyłącznie figurki historyczne bądź osadzone w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych (wykluczone są figurki osadzone w klimatach fantasy i science fiction oraz inne niemające odniesienia do realnej rzeczywistości) i polega na pomalowaniu określonej figurki bądź figurek zgodnie z realiami historycznymi epoki czy też konfliktu zbrojnego, do którego się odnoszą.
b) Figurki powinny być w skali nadającej się do wykorzystania w wargamingu – w razie wątpliwości należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Zdjęcia swoich figurek uczestnicy zamieszczają na Forum Strategie, w dziale konkursu, tak by były widoczne dla wszystkich.
c) Uczestnik konkursu wykonuje i zamieszcza na Forum Strategie w dziale konkursu:
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki przed rozpoczęciem prac,
- co najmniej 2 zdjęcia ukazujące figurki w trakcie prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę.
d) W chwili rozpoczęcia konkursu, w ogłoszeniu konkursowym, organizator wskazuje dodatkowy przedmiot (kartkę z określonym hasłem lub datą bądź jakąś rzecz), który powinien znaleźć się na:
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki przed rozpoczęciem prac, oraz
- co najmniej 1 zdjęciu ukazującym figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
W przypadku prac, które są kontynuowane z poprzedniej edycji konkursu (pkt 13 lit. c), uczestnik umieszcza wskazany przez organizatora dodatkowy przedmiot przewidziany dla nowej edycji konkursu na pierwszym zdjęciu, jakie zamieszcza w wątku po rozpoczęciu nowej edycji konkursu, i na co najmniej jednym z kolejnych zdjęć ukazujących figurki w trakcie prac, zrobionym w zaawansowanej fazie malowania.
e) Zdjęcie ukazujące figurki stanowiące ukończoną pracę powinno posiadać jednolite tło i przedstawiać całą pracę. Zdjęcie to powinno mieć charakter reprezentacyjny. Na zdjęciu tym nie powinno być dodatkowego przedmiotu, o którym mowa w pkt. 4 lit. d. W razie wątpliwości co do tego co może stanowić jednolite tło albo jak powinno wyglądać takie zdjęcie, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.
f) Czarne tło na zdjęciach jest dopuszczalne, jednak z uwagi na to, że w ocenie niektórych wypacza ono odbiór prac i utrudnia ich ocenę, uczestnik powinien być świadom, że jego praca może być wskutek tego gorzej oceniona. Juror może poprosić uczestnika o przedstawienie zdjęcia pracy z innym tłem, uczestnik nie jest jednak zobowiązany do przedstawiania jurorowi takiego zdjęcia. W przypadku koloru ciemnoszarego i ciemnych odcieni innych kolorów, o barwie zbliżonej do czarnego, wątpliwości w konkretnych sytuacjach, czy kolor taki należy traktować jako czarny, rozstrzyga organizator, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.
g) Uczestnik konkursu zamieszcza w pierwszym poście rozpoczynającym wątek z jego pracą konkursową informację o skali i producencie figurek ją stanowiących.
h) Uczestnik konkursu zamieszcza w wątku z jego pracą konkursową informację o wykorzystywanych elementach waloryzacyjnych, w szczególności o naklejkach, kalkomaniach, papierowych chorągwiach i żaglach. W miarę możliwości informacje te powinny być zamieszczane w pierwszym poście wątku z pracą konkursową.

5. Dokładne określenie kategorii konkursowych, liczby, rodzaju, skali i innych cech malowanych figurek mogących stanowić prace konkursowe następuje na początku konkursu w oddzielnym ogłoszeniu organizatora, zwanym „ogłoszeniem konkursowym”. Wspomniane ogłoszenie zawiera także wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu danej edycji konkursu, w tym: termin rozpoczęcia i termin do wykonania prac oraz informację o nagrodach.

6. a) Uczestnik może wystawić po jednej pracy w każdej z kategorii konkursowych.
b) Nie można wystawiać tych samych figurek w różnych kategoriach konkursowych.
c) W przypadku wystawienia przez uczestnika więcej niż jednej pracy w tej samej kategorii konkursowej, do upływu terminu do wykonania prac, określonego w ogłoszeniu konkursowym, uczestnik wybiera, która z jego prac bierze udział w konkursie. Dodatkowe prace niebiorące udziału w konkursie są zamieszczane w galerii konkursowej na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl).
d) Jurorzy mogą wystawiać prace w konkursie. Traktowane są one jako dodatkowe prace niebiorące udziału w konkursie i jako takie są zamieszczane w galerii konkursowej na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl).

7. a) Ocena prac dokonywana jest na podstawie ich zdjęć zamieszczonych na Forum Strategie.
b) Uczestnicy mogą zamieszczać w wątkach poświęconych swoim pracom komentarze dotyczące użytych farb i technik modelarskich zastosowanych przy tworzeniu pracy, a także komentarze historyczne dotyczące pracy. Jurorzy mogą wziąć je pod uwagę przy ocenie pracy, zwłaszcza jeżeli mają one wartość edukacyjną.

8. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po upływie terminu do wykonania prac określonego w ogłoszeniu konkursowym, w głosowaniu jury. Sposób przyznawania pracom punktów przez jurorów ustala w trakcie konkursu organizator, biorąc pod uwagę liczbę ukończonych prac w każdej z kategorii konkursowych.

9. Głosowanie jury przeprowadza się odrębnie dla każdej z kategorii konkursowych. Miejsce zajęte przez pracę w konkursie zależy od łącznej liczby punktów uzyskanej od jurorów. W przypadku remisu w głosowaniu jury dotyczącego któregoś z trzech pierwszych miejsc w danej kategorii, w celu uzyskania rozstrzygnięcia organizator dokooptowuje do składu jury dodatkową osobę bądź osoby by oceniły prace, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

10. a) Głosowanie jury jest tajne i odbywa się przez zebranie przez organizatora głosów nadesłanych e-mailem bądź przez prywatne wiadomości na Forum Strategie. Po zakończeniu głosowania jego wyniki publikowane są na Forum Strategie w osobnym, nowo założonym temacie (wątku). Wyniki obejmują informację o tym jak głosowali poszczególni jurorzy.
b) Podczas liczenia głosów organizator może korzystać z pomocy dodatkowej osoby bądź osób, które są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wyników głosowania do czasu ich ogłoszenia.

11. a) Organizator może wziąć udział w ocenie prac. Traktowany jest wówczas jako dodatkowy juror. Ocenia wyłącznie zaangażowanie i wkład uczestników w prowadzenie ich wątków konkursowych na forum. Podczas oceny będą brane pod uwagę w szczególności:
- liczba zdjęć z przebiegu prac i zdjęć ukończonej pracy,
- komentarze dotyczące użytych farb i technik modelarskich zastosowanych przy tworzeniu pracy,
- komentarze historyczne dotyczące pracy.
b) Organizator dokonuje oceny zanim zacznie zbierać głosy od jurorów, zaś w przypadku gdy kilka osób pełni funkcję organizatora i nie wszystkie oceniają prace, do czasu dokonania przez organizatora oceny, głosy jurorów zbiera ten z organizatorów, który nie ocenia prac.

12. Wyłonienie zwycięzcy następuje nie później niż w ciągu czterech tygodni od upływu terminu do wykonania prac. Wyniki ogłaszane są przez organizatora bądź wskazanego przez niego członka jury niezwłocznie po zakończeniu procedury przedstawionej w pkt. 8-11.

13. a) Prace konkursowe powinny być wykonane od początku do końca wyłącznie przez uczestnika konkursu.
b) Do konkursu nie można zgłaszać figurek, których malowanie uczestnik rozpoczął przed dniem rozpoczęcia konkursu (figurki pomalowane) bądź wystawianych jako prace w innych podobnych konkursach. Od zasady tej ogłoszenie konkursowe może przewidywać wyjątki.
c) Jednakże można zgłaszać figurki zgłoszone jako prace w ciągu ostatniej (wyłącznie) edycji niniejszego konkursu, a nieukończone. W takim przypadku uczestnik może kontynuować pracę i zgłosić takie figurki do nowej edycji konkursu.
d) Figurki zapodkładkowane tylko jednym kolorem (dowolnym) nie są uznawane za figurki pomalowane.

14. Obróbka graficzna zdjęć przedstawiających prace konkursowe może obejmować:
- przycinanie zdjęć i ich obracanie,
- opcję automatycznego zwiększenia bądź zmniejszenia kontrastu całego zdjęcia,
- opcję automatycznej korekty kolorów całego zdjęcia,
- wstawienie tła,
- zmniejszenie wielkości pliku.
Zabronione jest ręczne przerabianie zdjęć, zwłaszcza polegające na tym, że dorabia się bądź przerabia wybrane elementy zdjęcia obejmujące pracę konkursową. W razie wątpliwości co do tego czy można zastosować określoną opcję programu graficznego, należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne. Uczestnicy konkursu powinni zachować pierwotne wersje zdjęć (bez jakichkolwiek przeróbek), by w razie gdy organizator poprosi o ich przedstawienie móc je przedstawić.

15. Zdjęcia prac konkursowych nie powinny przedstawiać dodatkowych elementów wargamingowych niestanowiących pracy, zwłaszcza zabronione jest ukazywanie pracy jako elementu większej dioramy, jeżeli pracą są wyłącznie figurki bądź modele sprzętu wojskowego. W razie wątpliwości co do tych kwestii należy skonsultować się z organizatorem, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie są ostateczne.

16. W czasie trwania konkursu uczestnicy mogą zamieszczać zdjęcia swoich prac na innych stronach internetowych (w tym na blogach i na Facebooku) pod warunkiem podania, że uczestniczą one w konkursie i zamieszczenia linka do działu konkursu na Forum Strategie lub do ogłoszenia informującego o rozpoczęciu konkursu zamieszczonego na Forum Strategie.

17. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieusuwania z Forum Strategie zdjęć swoich prac biorących udział w konkursie, także po jego zakończeniu.

18. Uczestnicy konkursu, przystępując do niego wyrażają zgodę na to, że zdjęcie (zdjęcia) ich prac biorących udział w konkursie będą mogły zostać opublikowane przez organizatora na Portalu Strategie (portal.strategie.net.pl) oraz być wykorzystywane za zgodą organizatora w inny sposób do promocji konkursu.

19. Zamieszczenie pierwszego zdjęcia swojej pracy w dziale forumowym konkursu bądź postu, z którego treści wynika, że osoba przystępuje do konkursu, oznacza przystąpienie do konkursu. Od tej chwili niniejszy regulamin staje się dla niej wiążący.

20. Z zastrzeżeniem pkt. 6 lit. d, członkowie jury nie mogą być uczestnikami konkursu. Z zastrzeżeniem pkt. 11, organizator nie może być członkiem jury ani uczestnikiem konkursu.

21. W razie rezygnacji bądź niemożności sprawowania funkcji przez któregokolwiek z członków jury, organizator może uzupełnić skład jury. W wyjątkowych sytuacjach Główny Administrator Forum Strategie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w składzie jury, z publicznym podaniem tej informacji do wiadomości wraz z uzasadnieniem, na Forum Strategie w dziale konkursu.

22. Uczestnicy konkursu, którzy wygrali nagrody, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do odbioru korespondencji, numeru telefonu oraz adresu e-mail) w zakresie niezbędnym do przekazania im nagród, zarówno przez organizatora konkursu, jak i przez sponsorów nagród.

23. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podpisanie ich prac imieniem i nazwiskiem w prezentacjach prac przygotowywanych na potrzeby promocji konkursu, w szczególności w multimedialnej prezentacji prac konkursowych na konwencie „Pola Chwały”.

24. a) Poza nagrodami zwykłymi w konkursie mogą być przyznawane nagrody specjalne. Informację o nagrodach specjalnych i zasadach ich przyznawania organizator zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5. W razie braku informacji co do zasad przyznawania tych nagród, są one ustalane przez organizatora w trakcie konkursu.
b) Jeżeli uczestnik otrzyma za pracę nagrodę zwykłą i nagrodę specjalną (kumulacja nagród), organizator może zdecydować, że przypadnie mu tylko bardziej wartościowa z nich. W takiej sytuacji organizator może również dać uczestnikowi do wyboru jedną z nich. Nagroda, która pozostała, przechodzi do puli nagród do losowania bądź jest przekazywana osobie, która zajęła kolejne miejsce w tej samej kategorii co praca, której dotyczyła kumulacja nagród.

25. W przypadku powołania specjalnej kategorii konkursowej, zasady obowiązujące w ramach takiej kategorii mogą odbiegać od postanowień regulaminu. Zasady te ustalane są przed rozpoczęciem konkursu. Organizator zamieszcza je w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5.

26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

27. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje organizator.

28. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu konkursu bądź zwiększenia puli nagród w trakcie trwania konkursu.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43377
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 3943 times
Been thanked: 2509 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Obecny regulamin jest przeredagowaną wersją regulaminu obowiązującego w edycjach VII-XIX: viewtopic.php?f=231&t=13739

Zmiany merytoryczne w stosunku do regulaminu obowiązującego w XIX edycji konkursu:

pkt 1 - wyznaczenie osoby pełniącej funkcję organizatora, dotychczas pełniła ona funkcję organizatora w zasadzie zamiast głównego administratora forum, teraz może pełnić równolegle, i może być więcej takich osób. Zmieniamy zgodnie z funkcjonującą ostatnio praktyką wymuszoną przez pandemię, kiedy to Umpapa jako lekarz był bardziej zajęty niż zwykle i nie mógł w pełni mnie zastępować.

pkt 6 c) - rozstrzyga sprawę wystawienia w konkursie więcej niż jednej pracy w tej samej kategorii, zgodnie z tym jaka była dotychczas praktyka.

pkt 6 d) - pozwala jurorom wystawiać prace, które nie będą brały udziału w konkursie, "dla sportu", będą one traktowane tak jak dodatkowe prace uczestnika konkursu w tej samej kategorii.

pkt 8-10 - zmiana procedury głosowania jury, odejście od dotychczasowej sztywnej procedury na rzecz elastycznego rozwiązania polegającego na tym, że sposób głosowania ustala organizator, głównie w zależności od tego ile będzie prac w danej kategorii, ale pozwoli to także w przyszłości modyfikować procedurę głosowania bez zmieniania głównego regulaminu konkursu, gdyby pojawiły się jakieś nowe koncepcje. Generalnie "wyprowadzamy" tę kwestię poza główny regulamin, poza kilkoma podstawowymi, najważniejszymi zasadami.

pkt 11 - wprowadza możliwość oceny prac przez organizatora (organizatorów) pod kątem zaangażowania i wkładu w prowadzenie wątków konkursowych na forum przez uczestników.

pkt 12 - wydłużamy maksymalny czas na ogłoszenie wyników do 4 tygodni, w związku z tym, że pojawiły się komentarze i jest więcej prac, co wydłuża całą procedurę, dotychczasowe 2 tygodnie mogłyby być niewystarczające.

pkt 16 - dotyczy publikowania zdjęć prac konkursowych w sieci, generalnie wszędzie można publikować tylko trzeba zamieścić informację, że jest to praca w naszym konkursie i dać linka.

pkt 21 - w przypadku, gdy z jury "wypadnie" któryś z jurorów organizator może, ale nie musi uzupełniać składu jury, dotychczas było to w zasadzie obowiązkowe.

pkt 22 - do danych podawanych przez uczestników dopisany został numer telefonu, jako że jest on zwykle wymagany przez kurierów dostarczających niektóre nagrody.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43377
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 3943 times
Been thanked: 2509 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiany w stosunku do regulaminu obowiązującego w XX edycji konkursu. W punkcie 4 dodano literę g:

"g) Uczestnik konkursu zamieszcza w pierwszym poście rozpoczynającym wątek z jego pracą konkursową informację o skali i producencie figurek ją stanowiących."
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43377
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 3943 times
Been thanked: 2509 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiany w stosunku do regulaminu obowiązującego w XXII edycji konkursu.

W punkcie 4 dodano literę h:

"h) Uczestnik konkursu zamieszcza w wątku z jego pracą konkursową informację o wykorzystywanych elementach waloryzacyjnych, w szczególności o naklejkach, kalkomaniach, papierowych chorągwiach i papierowych żaglach. W miarę możliwości informacje te powinny być zamieszczane w pierwszym poście wątku z pracą konkursową."

Dodano nowy punkt 24:

"24. a) Poza nagrodami zwykłymi w konkursie mogą być przyznawane nagrody specjalne. Informację o nagrodach specjalnych i zasadach ich przyznawania organizator zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5. W razie braku informacji co do zasad przyznawania tych nagród, są one ustalane przez organizatora w trakcie konkursu.
b) Jeżeli uczestnik otrzyma za pracę nagrodę zwykłą i nagrodę specjalną (kumulacja nagród), organizator może zdecydować, że przypadnie mu tylko bardziej wartościowa z nich. W takiej sytuacji organizator może również dać uczestnikowi do wyboru jedną z nich. Nagroda, która pozostała, przechodzi do puli nagród do losowania bądź jest przekazywana osobie, która zajęła kolejne miejsce w tej samej kategorii co praca, której dotyczyła kumulacja nagród."

Dotychczasowe punkty 24, 25 i 26 stały się, odpowiednio, punktami 25, 26 i 27.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
Awatar użytkownika
Raleen
Colonel Général
Posty: 43377
Rejestracja: czwartek, 22 grudnia 2005, 14:40
Lokalizacja: Warszawa
Has thanked: 3943 times
Been thanked: 2509 times
Kontakt:

Re: Regulamin Konkursu

Post autor: Raleen »

Zmiany w stosunku do regulaminu obowiązującego w XXIV edycji konkursu.

Dodano nowy punkt 25:

"25. W przypadku powołania specjalnej kategorii konkursowej, zasady obowiązujące w ramach takiej kategorii mogą odbiegać od postanowień regulaminu. Zasady te ustalane są przed rozpoczęciem konkursu. Organizator zamieszcza je w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 5."

W wyniku dodania nowego punktu 25 dotychczasowe punkty 25, 26 i 27 zmieniły numerację na o jeden większą i stały się punktami 26, 27 i 28.
Panie, weźcie kości w rękę i wyobraźcie sobie, że gracie z królem Kastylii, i rzucając je na stół zdajecie wszystko na los bitwy. Jeśli dopisze wam szczęście, zrobicie najlepszy rzut, jaki kiedykolwiek uczynił król na ziemi; a jeśli rzut wam się nie powiedzie, inaczej nie odejdziecie z gry, jak z honorem.

Gil de Osem do króla Portugalii Jana I Dobrego przed bitwą pod Aljubarrotą (14.VIII.1385)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Konkurs Modelarski Forum Strategie”