Errata Andy'ego

Gra wydawnictwa GMT Games (polska edycja wyd. Gołębiewski)

Errata Andy'ego

Postby Andy » Wednesday, 11 January 2006, 12:49

Ścieżki chwały - errata Andy'ego

Uzupełnienia, wyjaśnienia i zmiany do polskiej wersji instrukcji

2.3 Przykładowa karta. Dolny podpis powinien mieć brzmienie: Punkty uzupełnień.

9.2.3 Prawidłowe brzmienie pierwszego zdania: Koszt aktywacji danego pola jest równy liczbie narodowości reprezentowanych przez jednostki (ale nie twierdzę) na tym polu. [Błąd w tłumaczeniu, chodzi o ilość narodowości, a nie jednostek]

9.5.2.5 Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Powyższe ograniczenia przestają obowiązywać na początku pierwszego etapu, w którym Alianci mają w swej talii karty Wojny Totalnej. [Bardziej precyzyjne tłumaczenie]

9.5.3.2 Arabska Armia Północna. Dodać skrótowe oznaczenie z żetonu: AAP
Turecki korpus Senussi. Dodać skrótowe oznaczenie z żetonu: SN

9.5.3.3 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Przybywające jako posiłki Armie są umieszczane w stolicy danego państwa (w przypadku Austro-Węgier w Wiedniu i/lub Budapeszcie) i/lub na dowolnym kontrolowanym polu, będącym źródłem zaopatrzenia na terenie danego państwa. [Błąd w tłumaczeniu; nie chodzi o źródło zaopatrzenia na terytorium innego państwa]

9.5.3.4 Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Są traktowane jak pozostałe armie alianckie, ale nie mogą być uzupełniane. [Błąd w tłumaczeniu; chodzi nie tylko o odtwarzanie, ale i przywracanie do pełnej siły]

9.5.4.1 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Karty bitewne są zagrywane podczas walki (segment 4), z wyjątkiem kart #2, 43, 44, 49, 50, 51 Państw Centralnych (zagrywanych przed segmentem 3). [Błąd w tłumaczeniu (nie chodzi o segment 7: Ustalanie wyników walki) i uzupełnienie na podstawie nowych opisów kart]

9.5.4.6 Dodać na końcu: Wyjątek: zobacz pkt 9.5.2.5. [Uzupełnienie]

11.2.1 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Po zagraniu przez któregoś z graczy wydarzenia „Okopy” jedna Armia znajdująca się na polu aktywowanym do ruchu może zamiast ruchu przystąpić do kopania okopów. [Dokładniejsze tłumaczenie i doprecyzowanie, że chodzi wyłącznie o jedną armię]

11.3.1 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Na pola planszy Bliskiego Wschodu mogą wchodzić i je atakować wyłącznie następujące armie... i dalej bez zmian. [Dokładniejsze tłumaczenie]

11.3.2 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Pomiędzy polem „Na Kaukaz” a Groznym lub Poti (w jednym z kierunków) może się przemieścić tylko jeden korpus w ciągu całego etapu (dodatkowo jeden rosyjski korpus w ciągu etapu może wykonać atak/wycofać się pomiędzy tymi polami ALBO wykonać ruch strategiczny w jednym z kierunków – zobacz 12.1.8 i 13.2.2). [Dokładniejsze tłumaczenie i uzupełnienie]

12.1.8 Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Takie posunięcie jest uznawane za wykorzystanie jednego ruchu strategicznego, dozwolonego zgodnie z 13.2.2. [Doprecyzowanie; chodzi o ruch strategiczny, nie zwykły]

12.1.9 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Atak siłami wielu narodowości: jednostki różnych narodowości mogą uczestniczyć w tym samym ataku tylko wówczas, gdy na jednym polu znajdują się jednostki wszystkich tych narodowości i wszystkie one biorą udział w tym ataku. [Wyjaśnienie autorów w oryginalnym FAQ-u]

12.2.5 Drugie zdanie powinno brzmieć: Dodatkowo mogą być wykorzystane odkryte karty bitewne leżące przed graczem, których da się użyć w danej walce i które nie były używane w żadnej z poprzednich walk podczas tej rundy akcji. [Doprecyzowanie zgodnie z 9.5.4.2 i 9.5.4.4]

12.2.7 Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Gracze wykonują opisane czynności jednocześnie, chyba że zostanie przeprowadzony atak z flanki lub została zagrana bitewna karta "Von Hutier." [Skreślono słowo "udany", bo w wypadku nieudanego ataku z flanki czynności również nie są wykonywane jednocześnie]

12.2.8 Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Gracze wykonują czynności jednocześnie, chyba że zostanie przeprowadzony atak z flanki lub została zagrana bitewna karta "Von Hutier." [Skreślono słowo "udany", bo w wypadku nieudanego ataku z flanki czynności również nie są wykonywane jednocześnie]

12.2.10 Początek pierwszego zdania powinien brzmieć: Ustalanie zwycięzcy: gracz, który zadał przeciwnikowi wyższe straty (z tabeli, a nie rzeczywiście poniesione) jest zwycięzcą ... i dalej bez zmian. [Doprecyzowanie na podstawie dyskusji na Forum]

12.4.4.1 Początek zdania powinien brzmieć: Zastąpienie wyeliminowanej w walce armii przez korpus... i dalej bez zmian. [Doprecyzowanie; chodzi o walkę, a nie o Fazę Wyczerpania]

12.4.5 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Gdy w walce uczestniczą siły brytyjskie (wraz z jednostkami innych narodowości lub samodzielnie) i są siłą atakującą... i dalej bez zmian. [Tłumaczenie pomijało fragment, teraz umieszczony w nawiasie]

12.5.1 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Gdy strona atakująca wygra walkę i posiada co najmniej jedną jednostkę, która atakowała i pozostała w pełnej wartości (dotyczy to także korpusów, które zastąpiły armie w wyniku poniesionych przez nie strat), wszystkie broniące się jednostki, które przetrwały atak, muszą się wycofać. [Doprecyzowanie na podstawie wyjaśnień moderatora na Forum]

12.5.2 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Odległość, na jaką pokonane jednostki muszą się wycofać, zależy od różnicy wysokości strat (z tabeli, a nie rzeczywiście poniesionych). [Doprecyzowanie. Chodzi tu o wysokość strat (Loss Number), a nie poziom strat (Step Loss)]

12.5.3 Koniec pierwszego i drugie zdanie powinny brzmieć: ... jeśli poniosą dodatkową stratę 1 poziomu. Nie oznacza to zwiększenia liczby punktów strat z tabeli. [Dokładniejsze tłumaczenie. Chodzi o rozróżnienie wysokości strat z tabeli (Loss Number) i poziomu strat (Step Loss), czyli odwrócenia żetonu lub zastąpienia armii korpusem]

12.5.4 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Pokonane jednostki, które nie mogą się wycofać na wymaganą odległość lub pozostać na miejscu po poniesieniu dodatkowej straty jednego poziomu, podlegają eliminacji. [Doprecyzowanie; dodatkowa strata wynosi jeden poziom]

12.5.5 Drugi podpunkt powinien brzmieć: mogą przechodzić przez pola przekraczając ich maksymalną pojemność zgrupowania, ale nie mogą na takim polu zakończyć ruchu. [Dokładniejsze tłumaczenie]

12.5.6 Początek drugiego zdania powinien brzmieć: Ponadto, jeżeli wysokość zadanych strat wyniesie 1... i dalej bez zmian. [Chodzi o wysokość strat z Tabeli Walki, a nie o poziom strat]

12.6.1 Należy dodać zdanie: Dotyczy to także korpusów, które zastąpiły armie w wyniku poniesionych przez nie strat. [Doprecyzowanie na podstawie wyjaśnień moderatora na Forum]

12.6.3 Drugie zdanie powinno brzmieć: Jednostki wykorzystujące powodzenie muszą się zatrzymać po wejściu na teren leśny, górzysty, bagnisty lub pustynny. [Ujednolicenie z zapisem w Tabeli terenu – teren pustynny pominięty także w oryginalnej instrukcji!]

12.6.5 Początek zdania powinien brzmieć: Jednostki wykorzystujące powodzenie... i dalej bez zmian. [Błąd w tłumaczeniu, chodzi nie tylko o jednostki Państw Centralnych]

13.1.5 Pierwsze zdanie należy uzupełnić: Jednostka wykonująca ruch strategiczny musi być zaopatrzona, także na polu docelowym. [Doprecyzowanie ze względu na 13.1.8]

13.1.7.2 Wyjątek powinien brzmieć: jednostki alianckie nie mogą poruszać się morskim ruchem strategicznym z lub do Konstantynopola, jeśli Alianci nie kontrolują Gallipoli. [Błąd w tłumaczeniu, przepis nie dotyczy lądowego ruchu strategicznego]

13.1.8 Początek pierwszego zdania powinien brzmieć: Jednostki mogą być przeniesione ruchem strategicznym z Pola Rezerwy na dowolne pole na planszy, jeśli na polu tym znajduje się już zaopatrzona jednostka... i dalej bez zmian. [Błąd w tłumaczeniu; przeniesienie niemożliwe, jeśli pole docelowe nie jest zaopatrywane]
Wyjątek: skrót nazwy Arabskiej Armii Północnej powinien brzmieć AAP.
Kolejne zdanie powinno brzmieć: Korpus może być także przeniesiony z Pola Rezerwy do własnej zaopatrzonej stolicy (w przypadku Austro-Węgier Wiednia lub Budapesztu) lub do źródła zaopatrzenia na własnym terytorium. [Doprecyzowanie na podstawie wyjaśnień moderatora na Forum]

13.2.1 Pierwsze i drugie zdanie powinny brzmieć: Tylko jeden korpus brytyjski (w tym australijski) może być przeniesiony morskim ruchem strategicznym z lub na Bliski Wschód w ciągu całego etapu. Korpusy: kanadyjski, portugalski oraz BKE nie mogą być przerzucane na Bliski Wschód. [Doprecyzowanie w celu uniknięcia możliwych pomyłek]

15.1.1 Należy dodać drugie zdanie: Jednostki takie nie mogą w czasie tej samej rundy kontynuować ruchu ani pościgu. [Zdanie pominięte w tłumaczeniu]

15.1.3 Zdanie powinno brzmieć: Jednostki nie mogą atakować z przyległych pól już oblężonej twierdzy. [Błąd w tłumaczeniu; oblegające jednostki mogą atakować twierdzę]

16.1.3 Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Jeśli podczas Fazy Określania Poziomu Wojny poziom wojny danego gracza wynosi 4 lub więcej... i dalej bez zmian. [Dokładniejsze tłumaczenie: zmiana poziomu wojny następuje dopiero w tej fazie, a nie w momencie osiągnięcia wartości 4 poziomu wojny]

17.1.4.1 Zakończenie zdania powinno brzmieć: ...oraz jednostki rosyjskie i rumuńskie, ciągnące zaopatrzenie z Belgradu. [Błąd w tłumaczeniu; nie chodzi o jednostki bułgarskie]

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: s. 33, pytanie przedostatnie: Czy korpusy amerykańskie mogą być przeniesione z Pola Rezerwy do kontrolowanego portu na terytorium Francji? Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: Tak. [Wyjaśnienie autorów w oryginalnym FAQ-u]

Rozmieszczenie jednostek. Stany Zjednoczone. Ostatnie zdanie powinno brzmieć: Wszystkie amerykańskie jednostki wchodzą do gry za pośrednictwem Kart Posiłków. [Błąd w tłumaczeniu; nie chodzi o Karty Uzupełnień]Tabela walki korpusu:
przy sile ognia 0 i wyniku rzutu 2, wynik powinien wynosić:
przy sile ognia 2 i wyniku rzutu 2, wynik powinien wynosić: 1
przy sile ognia 7 i wyniku rzutu 2, wynik powinien wynosić: 2

Tabela ofert warunków pokoju (Alianci):
należy zamienić wszystkie znaki + na -, a - na +

Tabela punktów zwycięstwa:
Po zagraniu wydarzenia:
Państwa Centralne grają wydarzenie z * (tylko w scenariuszu wprowadzającym): wynik powinien wynosić +1
Podczas Fazy Określania Poziomu Wojny:
Jeśli jednostki francuskie, które nie są zgrupowane z jednostkami amerykańskimi, zaatakują przy wskazaniu Obowiązkowej Ofensywy francuskiej [dodać:] gdy nastąpił Francuski Bunt.

Tabela kosztów uzupełnień:
W ostatnim zdaniu dodać: BEL.

Wyjątki od zasad ogólnych i zasady specjalne:
BRYTANIA. Podpunkt 3 powinien brzmieć: Korpus BKE nie może zastąpić zniszczonej Armii BR, Armia BKE nie może być także zastąpiona przez zwykły korpus BR.

ROSJA. Podpunkt 2 powinien brzmieć: Pomiędzy mapą główną a mapą Bliskiego Wschodu (w jednym z kierunków) może się przemieścić tylko jeden korpus w ciągu całego etapu (dodatkowo jeden rosyjski korpus w ciągu etapu może wykonać atak/wycofać się pomiędzy tymi polami ALBO wykonać ruch strategiczny w jednym z kierunków).

SERBIA. Podpunkt 2 powinien brzmieć: Możliwe jest odbudowanie armii SRB dzięki punktom uzupełnień w Belgradzie (jeśli Nisz nie jest kontrolowany przez PC) lub w Salonikach (jeśli są kontrolowane przez Aliantów).
Podpunkt 4 powinien brzmieć: Saloniki są źródłem zaopatrzenia, jeśli są kontrolowane przez Aliantów.

Zasady specjalne na planszy Bliskiego Wschodu:
Aktywacja i ruch. Podpunkt 2 powinien brzmieć: Rosja: pomiędzy mapą główną a mapą Bliskiego Wschodu (w jednym z kierunków) może się przemieścić tylko jeden korpus w ciągu całego etapu (dodatkowo jeden rosyjski korpus w ciągu etapu może wykonać atak/wycofać się pomiędzy tymi polami ALBO wykonać ruch strategiczny w jednym z kierunków).
Ruch strategiczny i uzupełnienia. Podpunkt 1 powinien brzmieć: PC (z wyjątkiem Turcji) mogą wykonać w jednym etapie ruch strategiczny z lub na Bliski Wschód tylko jednym korpusem.Objaśnienia:
1. Czcionką wytłuszczoną wyróżniłem zmodyfikowane/dodane fragmenty instrukcji.
2. W nawiasach [kwadratowych] podaję źródło zmiany lub tłumaczę się z jej wprowadzenia.
3. Tytuł erraty nie jest wynikiem nadmiernie rozdętego ego . Plik zaczął już funkcjonować pod tą nazwą, czego ja - z wrodzonego taktu :wink: - nie chciałem zmieniać. Nie poczuwam się do autorstwa. Skomplilowałem tylko rozsiane po różnych miejscach poprawki, uwagi i rezultaty dyskusji. Niniejszym dziękuję wszystkim, którzy biorąc udział w tych dyskusjach przyczynili się do powstania erraty. Niech żyją, żyją nam!
4. Zmiany, jakie zajdą w erracie PO jej umieszczeniu w tym miejscu, będą oznaczone na czerwono.
5. A tak w ogóle, to errata straciła na znaczeniu w momencie ukazania się oryginalnej instrukcji w wersji'04. Żeby móc grać w "Ścieżki", trzeba koniecznie mieć pod ręką:
a. Instrukcję'04 (angielską)
b. Zmodyfikowane opisy kart
c. Oryginalny FAQ
Wszystkie trzy dokumenty można ściągnąć ze strony GMT:
http://www.gmtgames.com/nnpg/pog_main.html
Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few...
Premier Winston Churchill, 20 sierpnia 1940 r.
...and for so little.
Porucznik pilot Michael Appleby, dzienny żołd 14 szylingów i 6 pensów
User avatar
Andy
Grossadmiral
 
Posts: 9611
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:49
Location: Piastów

Postby Andy » Wednesday, 12 April 2006, 22:27

Uprzejmie informuję, że jest do ściągnięcia instrukcja do Ścieżek w najnowszej wersji, tj. z 2004 r. Przełożyliśmy ją wspólnie z Outlaw'em (Pioter'em). Tym samym Errata Andy'ego staje się szacownym zabytkiem :wink: - gdyż prostowała głównie błędy poprzedniej polskiej wersji instrukcji.
Zassać można stąd: http://portal.strategie.net.pl/index.ph ... Itemid=217

Zmodyfikowany i uszczegółowiony opis kart strategicznych do Ścieżek po polsku jest tu: http://portal.strategie.net.pl/index.ph ... Itemid=217
Last edited by Andy on Wednesday, 13 April 2011, 09:51, edited 1 time in total.
Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few...
Premier Winston Churchill, 20 sierpnia 1940 r.
...and for so little.
Porucznik pilot Michael Appleby, dzienny żołd 14 szylingów i 6 pensów
User avatar
Andy
Grossadmiral
 
Posts: 9611
Joined: Thursday, 22 December 2005, 19:49
Location: Piastów


Return to Ścieżki chwały

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron