Strategie

Forum historyczno-wargamingowe
Teraz jest niedziela, 24 czerwca 2018, 10:42

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 11:56 
Chasseur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 01:59
Posty: 17
Lokalizacja: Nibylandia
Jeśli temat tu nie pasuje, proszę moderatora o umieszczenie go w odpowiedniejszym dziale.

Obrazek

https://www.facebook.com/events/1037923962903627/

Wraz z firmą Dremel Polska zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na makietę terenu do figurkowej gry bitewnej w skali 1:56. Konkurs ma dwa etapy - pierwszy trwa do 8 kwietnia 2015 r., drugi kończy się 30 kwietnia 2015 r. W pierwszym etapie uczestnicy wysyłają projekt makiety. Wśród zgłoszonych prac wybierzemy trzech finalistów, którzy otrzymają zestawy Dremela oraz Linie umocnień Warchimery (http://www.warchimera.com/pl/p/Linia-ob ... zestaw/374). W drugim etapie finaliści będą musieli wykonać swój projekt. Najlepsza praca otrzyma nagrodę w postaci zestawu startowego do gry Bolt Action "Assault on Normandy" (http://www.warchimera.com/pl/p/Zestaw-s ... ormandy/30). Dodatkowo wszyscy finaliści dostaną zaproszenie do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, gdzie będzie czekała na nich niespodzianka Puszczający oczko

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin. Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu “Zbuduj makietę z Dremelem”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. Konkurs organizowany jest pod nazwą “Zbuduj makietę z Dremelem” i zwany jest dalej konkursem.
2. Konkurs trwa od dnia 26 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku.
3. Organizatorem konkursu jest Warchimera.com
, zwana dalej Organizatorem.
4. Komisja konkursu składa się z 3 przedstawicieli firm Warchimera i Bosch.
5. Regulamin ustala zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a. przystąpi do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b. nie jest pracownikiem Organizatora, ani nie jest członkiem rodzin pracownika Organizatora to jest małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
c. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. spełnia wszystkie inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie;
e. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem aplikacji konkursowej;
f. pełną zdolność do czynności prawnych;
2. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Ta sama osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.


§3 NAGRODY
1. Nagrodą główną w I etapie Konkursu jest Dremel 4000 o wartości brutto 590 PLN oraz model linii obronnej w skali 1:56.
2. Nagrodą II i III stopnia w I etapie Konkursu jest Dremel 3000 o wartości brutto 314 PLN oraz model linii obronnej w skali 1:56 dla każdego nagrodzonego miejsca.
3. Nagrodą w II etapie Konkursu jest zestaw startowy do gry Bolt Action – Assault on Normandy o wartości 299 zł w skali 1:56 oraz indywidualna wizyta w Muzeum Broni Pancernej w terminie do 90 dni po zakończeniu konkursu.
4. Lista Osób Nagrodzonych zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
5. W przypadku wygrania nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.
6. Przekazanie Nagrody zwycięzcy odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
8. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie, a prawo do Nagrody przysługujące Osobom Nagrodzonym nie jest zbywalne. Wykorzystanie Nagrody może nastąpić jedynie przez Osobę Nagrodzoną.
9. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a. nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun prawny;
b. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w § 2 Regulaminu;
c. naruszy postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu;
d. nie wykona terenu, o którym mowa w §4 pkt. 2;
e. nie dokona odpowiednich czynności wskazanych w procedurze odbioru nagrody;
5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Fundatorem nagród są firmy Warchimera i Dremel.
§4 ZASADY KONKURSU
1. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz.
2. Konkurs ma dwa etapy. W I etapie Uczestnik konkursu przesyła na adres welcome @ warchimera.com projekt terenu do gry bitewnej w skali 1:56, który zamierza wykonać w terminie do 8.04.2015
3. Dozwolone jest wysłanie projektu w formie rysunków z opisem, zdjęć oraz filmów. Opis powinien zawierać materiały i narzędzia, które powinny być użyte przy produkcji terenu, z uwzględnieniem narzędzi marki Dremel.
4. Komisja zastrzega sobie prawo wyboru 3 najciekawszych jej zdaniem prac i przyznania autorom Nagród.
5. W II etapie nagrodzeni Uczestnicy I etapu za pomocą Nagród wykonują zaprojektowany przez siebie teren. Wszyscy nagrodzeni Uczestnicy I etapu, którzy w terminie do 30 kwietnia 2015 r. wyślą na adres welcome @ warchimera.com zdjęcie wykonanego terenu na podstawie zwycięskiego projektu, zostaną zaproszeni do udziału w zamkniętym pokazie broni pancernej w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu w terminie określonym przez Organizotora, nie później jednak niż 90 dni od zakończenia konkursu. Najciekawszy projekty zostanie nagrodzony dodatkowo zestawem startowym do gry Bolt Action, o którym jest mowa w §3 pkt 3 Regulaminu.
6. Organizator ma obowiązek wysłać do każdego z tak wyłonionych zwycięzców Konkursu wiadomość zwrotną na adres e-mail z informacją o wygranej.
7. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę na adres e-mail Organizatora swoich danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon), dane te zostaną użyte do wysyłki nagrody.
8. Organizator zastrzega, że zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Odpowiedzi nabywa Organizator z dniem wydania Nagrody Osobom Nagrodzonym.
§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgoda na podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, kodu pocztowego, adresu konta poczty elektronicznej i numeru telefonu, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu do celów przeprowadzenia Konkursu i celów marketingowych.
2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu jest jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.
3. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
5. Do zakończenia Konkursu uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres: welcome @ warchimera.com o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści maila musi zostać zawarte imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do nie podejmowania jakiegokolwiek ingerowania w przebieg Konkursu w sposób naruszający niniejsze zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora.
3. Niedozwolone jest branie udziału w konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.
4. Niedozwolone jest świadczenie korzyści majątkowych oraz niemajątkowych za pomoc w udziale w konkursie.
5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6. Reklamacje są przyjmowanie wyłącznie na piśmie przesłane listem poleconym na adres: Agencja DIND
Ul. Nugat 7/131
02-776 Warszawa
Lub mailowo na adres: welcome @ warchimera.com
7. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
8. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną. Sądem właściwym do rozwiązywania kwestii spornych jest sąd właściwy dla siedziby zamieszkania Uczestnika.
9. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie.
10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym w sytuacji faktycznego lub domniemanego podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu.
11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie konkursu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nagrody osobie trzeciej, która bez wiedzy Uczestnika uzyskała dostęp do jego danych, a w szczególności dostęp do konta e-mail podanego przez Uczestnika podczas rejestracji w Konkursie.
14. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
15. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów technicznych niezależnych od niego.
16. Organizator ma prawo zmiany regulaminu podczas trwania konkursu.
17. Prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi udzielanych przez uczestnika i wszelkich innych treści zgłaszanych do konkursu przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi i nie mogą być przedmiotem zastawu oraz nie mogą być obciążone prawem osób trzecich. Ponadto prawa te nie mogą być także przenoszone na osoby trzecie do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu i Ogłoszenia Wyników Konkursu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników w ramach Odpowiedzi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
18. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu, informacje te nie stanowią w szczególności informacji handlowej.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 13:21 
Général de Brigade

Dołączył(a): czwartek, 10 września 2009, 01:58
Posty: 2979
Lokalizacja: Szczecin
Mam Dremela i jest rewelacyjny. :)

_________________
http://umpapas.blogspot.com/

Choć słońce skrył bojowy gaz / Choć żołdak pławi się w rozbojach
Wciąż przed upadkiem chroni nas / Zbroja


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: piątek, 27 marca 2015, 13:41 
Strażnik wielki koronny
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 19 marca 2009, 21:24
Posty: 2008
Lokalizacja: Kattowitz/ Домброва-Гурнича
Szkoda, że koniecznie w skali 1:56.

_________________
Prawem i Lewem: sarmacki skirmish: http://www.sarmackiskirmish.blogspot.com

PiL: Koroniarze, Boćwiny, Lipkowie, Węgrzy, Szeklerzy, Wołosi, Mołdawianie, Pludracy, Kozacy, Serbowie, Chorwaci
BGK/CoC: Rumuni
BW-N: Księstwo Warszawskie


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 10:06 
Général de Division
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 8 marca 2012, 23:56
Posty: 3257
Lokalizacja: Warszawa
Szkoda, że ograniczyliście się tylko do jednej skali.

_________________
http://warhammster.blogspot.com/
W żywocie Herborda - starszyzna nie może podjąć żadnej decyzji bez konsultacji z ludem.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 11:12 
Colonel
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 24 grudnia 2009, 02:32
Posty: 1689
Lokalizacja: Warszawa
Przecież to pod konkretny system, czego się spodziewacie? Reklamy Coca-Coli z Pepsi w tle?

_________________
Clash in the Wilderness
Kadzikowo


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 11:54 
Général de Brigade
Avatar użytkownika

Dołączył(a): niedziela, 10 lipca 2011, 15:26
Posty: 2779
Lokalizacja: Warszawa
Znieczulili się na subtelne promocje i nie zauważyli. ;)

_________________
"In war victory is one part planing and nine parts faith"
ale dobre kostki pomagają.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 12:00 
Chasseur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 01:59
Posty: 17
Lokalizacja: Nibylandia
Kadzik napisał(a):
Przecież to pod konkretny system, czego się spodziewacie? Reklamy Coca-Coli z Pepsi w tle?

Nie, nie jest to pod konkretny system - w 1:56 jest mnóstwo gier.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 12:05 
Colonel
Avatar użytkownika

Dołączył(a): czwartek, 24 grudnia 2009, 02:32
Posty: 1689
Lokalizacja: Warszawa
Szaman napisał(a):
Kadzik napisał(a):
Przecież to pod konkretny system, czego się spodziewacie? Reklamy Coca-Coli z Pepsi w tle?

Nie, nie jest to pod konkretny system - w 1:56 jest mnóstwo gier

Oczywiście. Ale reprezentujecie ten jeden konkretny. Równie dobrze Wargamer mógłby zrobić konkurs "Zrób makietę do XVII wieku w skali 1:100 - zbieżność z Ogniem i Mieczem przypadkowa" :)

_________________
Clash in the Wilderness
Kadzikowo


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 12:09 
Chasseur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 01:59
Posty: 17
Lokalizacja: Nibylandia
Kadzik napisał(a):
Szaman napisał(a):
Kadzik napisał(a):
Przecież to pod konkretny system, czego się spodziewacie? Reklamy Coca-Coli z Pepsi w tle?

Nie, nie jest to pod konkretny system - w 1:56 jest mnóstwo gier

Oczywiście. Ale reprezentujecie ten jeden konkretny.

Nie, nie tylko ten jeden - wystarczy wejść na naszą stronę, żeby się zorientować ;)
Owszem, BA wiedzie prym, ale nie znaczy to, że makiety drugowojenne będą z tego powodu faworyzowane.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 12:45 
Général de Brigade
Avatar użytkownika

Dołączył(a): niedziela, 10 lipca 2011, 15:26
Posty: 2779
Lokalizacja: Warszawa
Ha! To ja wystaruje z szczaj-faj i jakby co będzie można ponarzekać na faworytyzm. ;)

Postarali sie, zrobili konkurs z fajnymi nagrodami a ludzie i tak narzekają. :D

;)

_________________
"In war victory is one part planing and nine parts faith"
ale dobre kostki pomagają.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 21:06 
Censor
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 16 października 2006, 13:40
Posty: 18447
Lokalizacja: Warszawa
Pewnie nikt o tym nie słyszał, ale TFL grywa w Chain of Commanda w 28mm (czyli 1:56 własnie).

Aczkolwiek przyłącze się do kolegów niezorientowanych.

W innej skali bym wystartował, ale w tej..

Jakoś Bolt Action ani Operation Squad ani inne gry w które się grywa lokalnie w 28 się tu nie przyjęły, za to jest zagłębie 20mm.

_________________
http://waristheh-word.blogspot.com/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 21:36 
Chasseur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 01:59
Posty: 17
Lokalizacja: Nibylandia
AWu napisał(a):
Jakoś Bolt Action ani Operation Squad ani inne gry w które się grywa lokalnie w 28 się tu nie przyjęły, za to jest zagłębie 20mm.

To kwestia środowiska - ja np. nie znam nikogo, kto gra w 20mm :P


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 21:51 
Censor
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 16 października 2006, 13:40
Posty: 18447
Lokalizacja: Warszawa
Dlatego pisze o tutaj- czyli Forum Strategie. na którym się znajdujemy.

To, że się grywa to wiem, bo czasem koledzy opowiadają jak rożni ludzie próbujący się wyrwać z 40 stkowego nałogu grają w Bolt Action min-maksując rozpiski jakby grali w 40 stkę :>

Po prostu w życiu nikogo takiego nie spotkałem, ale i nie widziałem gry w 28.

Dlatego u nas głównie widać jęki- czemu taka dziwna skala, zamiast masy zgłoszeń :)

_________________
http://waristheh-word.blogspot.com/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 22:18 
Colonel
Avatar użytkownika

Dołączył(a): sobota, 26 lutego 2011, 16:03
Posty: 1580
Lokalizacja: Edynburg/Wielka Brytania
E tam skala, system. Ja nie mogę brać udziału bo nie mieszkam w Polsce... To się dopiero nazywa dyskryminacja ;)

AWu jak chcesz zobaczyć grę w 28mm to zapraszam! Jest teraz Salute, w sierpniu Claymore, a i w roku okazji co nie miara.

_________________
http://asienieboje.blogspot.com/


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: Konkurs: Zbuduj makietę z Dremelem
PostNapisane: poniedziałek, 30 marca 2015, 22:36 
Censor
Avatar użytkownika

Dołączył(a): poniedziałek, 16 października 2006, 13:40
Posty: 18447
Lokalizacja: Warszawa
Będę w Londynie w przyszłe wakacje pewnie ponownie.

Ale jak brykam z zoną to niestety nie przy okazji konwentów bitewniakowych.. ;(

A to, że u was tylko tak grają miałem pisać, bo pamiętam gry z twego bloga :>

Ale tu gdzie bywam grać po prostu nie trafiam.

_________________
http://waristheh-word.blogspot.com/


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group. Color scheme by ColorizeIt!
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL


Informacja o ciasteczkach
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji świadczonych usług. Jeśli nie akceptujesz tego faktu prosimy o opuszczenie tej strony.